Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen AFDEKMATERIAAL.NL en koper, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
2. Onder koper wordt verstaan iedere bezoeker van de webpagina dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AFDEKMATERIAAL.NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door AFDEKMATERIAAL.NL is ingestemd
5. AFDEKMATERIAAL.NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
6. Door het gebruik van de webpagina van AFDEKMATERIAAL.NL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webpagina.
7. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2 - Het aanbod
1. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de foto?s door meerdere fotografen gemaakt zijn. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt.

Artikel 3 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (EUR), zijn exclusief BTW.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de webpagina met betrekking tot die speciale aanbieding.
3. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden. Wij honoreren dan ook geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen.
4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 - Betaling
1. Betaling kan geschieden door middel van iDEAL.
2. Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg [lees: internet], een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 10 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
4.Betaling op rekening mogelijk, betelaingstermijn 30 dagen netto. 

Artikel 5 - Verzending
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. AFDEKMATERIAAL.NL hanteert een leveringstermijn van 2 tot 3 werkdagen na ontvangst betaling. Hierbij streven wij om 95% van de ontvangen bestellingen binnen 1 werkdag uit te leveren. Bij een te verwachten overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook stelt AFDEKMATERIAAL.NL U hiervan direct in kennis
2. Verzending vindt in principe plaats via TNT Post of soortgelijke instantie.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 6 - Zichttermijn
1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren
2. De koper heeft het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen drie (3) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
3. Terugzenden van producten door koper gaat altijd op kosten van koper, tenzij een zending wegens beschadigingen bij aflevering door koper wordt geweigerd. In dat geval zijn de kosten van de retourzending voor de vervoerder.
4. Indien de koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt AFDEKMATERIAAL.NL zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de koper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.
5. Geretourneerde artikelen worden alleen gecrediteerd als ze in dezelfde staat door ons worden ontvangen als dat ze door ons zijn verzonden en mits voldoende gefrankeerd. Graag retourzendingen vooraf per e-mail melden.

Artikel 7 - Garantie
1. AFDEKMATERIAAL.NL garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
3. AFDEKMATERIAAL.NL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van AFDEKMATERIAAL.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Indien AFDEKMATERIAAL.NL, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van AFDEKMATERIAAL.NL of de fabrikant zijn verricht;- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
6. In geval van garantieaanspraak is koper verplicht het product aan AFDEKMATERIAAL.NL te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. AFDEKMATERIAAL.NL is gerechtigd om het product ter beoordeling dan wel nader onderzoek aan derden te overhandigen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht AFDEKMATERIAAL.NL zich tot het leveren van een gelijkwaardig product of teruggave van het geld mits anders overeengekomen.
7. Bij een ongegronde klacht en/of retourzending wordt het product op kosten van Koper aan Koper geretourneerd. Eventuele kosten door AFDEKMATERIAAL.NL gemaakt ter beoordeling van het product zoals onderzoekskosten, administratiekosten of alle andere kosten zullen op Koper verhaald worden, eventueel onder tijdelijke inhouding van het product (retentierecht).
8. Alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door ons geleverde artikelen gelden onverkort voor u als afnemer van onze producten. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Artikel 8 - Klachten
1. Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door AFDEKMATERIAAL.NL serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via onze contact pagina. AFDEKMATERIAAL.NL zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.

Artikel 9 - Overmacht
1. In geval van overmacht is AFDEKMATERIAAL.NL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webpagina.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom
1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webpagina berusten bij AFDEKMATERIAAL.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging of gebruik in eigen publicaties waaronder inbegrepen webpagina?s met een commercieel karakter, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AFDEKMATERIAAL.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik in relatie tot het product zelf.
3. Koper mag de merken van AFDEKMATERIAAL.NL niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
4. De koper stelt AFDEKMATERIAAL.NL direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door AFDEKMATERIAAL.NL inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 11 - Rechtspositie
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AFDEKMATERIAAL.NL is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 12 - Privacy
1. De door u verstrekte persoonlijke gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen ons in staat de betaling te regelen en de artikelen bij u te bezorgen. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens NIET aan derden beschikbaar